Stočarstvo je grana poljoprivrede koja obuhvata gajenje domaćih životinja. Gajenjem domaćih životinja se dobija meso, mast i jaja koja se koriste u ljudskoj ishrani.

Stočarstvo može da se podeli na intenzivno i ekstenzivno gajenje stoke. Intenzivno baljenje stočarstvom podrazumeva držanje plemenitih rasa stoke, primenu savremenih rešenja i ishranu zasnovanu na najnovijim iskustvima. Sa druge strane ekstenzivno stočarstvo podrazumeva držanje stoke po principima koji su važili pre 100 i više godina.

Druga podela u stočarstvu se obavlja na osnovu toga koja se domaća životinja drži, pa tako imamo:

  • krave (govedarstvo),
  • ovce (ovčarstvo),
  • svinje (svinjarstvo),
  • kokoške i ostala živina (živinarstvo),
  • pčele (pčelarstvo),
  • koze (kozarstvo),
  • ribe i školjke (akvakultura).