Svinjac je objekat namenjen držanju svinja i po nekoj osnovnoj podeli mogu biti otvoreni ili zatvoreni. Ovde se pod otvorenim svinjcima misli na one u kojima se ne kontroliše klima, nego su direkno izloženi spoljnim uticajima. zatvoreni svinjci su već podložniji podešavanju uslova u kojima se dreže svinje.

Zajedno u oborima se drže tovljenici, mlade krmače koje čekaju pripust i krmače koje čekaju prašenje. Takođe se drže krmače sa prasadima koje je oprasila. Pojedinačno se drže samo krmače pred prašenje i nerastovi.

U svinjcu je neophodno obezbediti kvalitetno provetravanje, ali nikako ne treba da bude promaje. Podovi se u poslednje vreme prave da budu kombinovani na način da je veći deo poda pun, a manji deo rešetkast. Pun deo poda se pravi bliže koritu sa hranom i ima pad prema rešetkastom delu. Pored toga veoma je raširen i sistem gde je ceo pod pun, što otežava čišćenje svinjca i povećava vreme rada oko svinja. Potpuno rešetkasti podovi se grade na specijalizovanim objektima za gajenje svinja.

Gradnjom kvalitetnih svinjaca koji potom budu opremljeni dobrim tehničkim rešenjima se postiže: brži prirast, bolja konverzija hrane i bolje zdravstveno stanje svinja.

Svinjac za krmače

Svinjac za krmače ima svoje specifičnosti, potrebno je imati obore za krmače koje su na čekanju da budu uparene, krmače koje čekaju da se oprase i objekte za krmače koje su se oprasile. Krmače se u objekat gde će se oprasiti premeštaju nekoliko dana pre prašenja.

Fiksiranje krmača u takozvanim klještima se preporučuje samo kod problematičnih krmača, jer se tako može smanjiti opasnost od toga da prasad budu prignečenja.

Prasad i krmača

slika pruzeta sa sajta poljoinfo.com

Svinjac za tovljenike

Za tovljenike se računa da je potrebno 0,7 ili 0,8 metara kvadratnih prostora po jednom tovljeniku u oboru. Izgled svinjaca za tovljenike se prilagođava držanju svinja težine od 25 kg do 110 kg i obično ima dva tipa obora. Prvi su za predtov gde se drže tovljenici težine do 60 kilograma, a u drugima se drže tovljenici težine preko 60 kilograma. Obično se u jednom oboru drži po 10 tovljenika.

tovljenici

slika preuzeta sa sajta sremskenovine.co.rs
Kombinovano

Objekat za držanje svinja koji se najčešće sreće na našim prostorima jeste kombinovani. U njemu mogu da se prase krmeče, ali mogu i da se drže tovljenici.

za kombinovano držanje svinja

slika pruzeta sa sajta poljoinfo.com

citat sa sajta sremskenovine.co.rs

Na osno­vu čla­na 18.stav 4, Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja, mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de, tr­go­vi­ne, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je do­no­si Pra­vil­nik o uslo­vi­ma za do­bro­bit ži­vo­ti­nja u po­gle­du pro­sto­ra za ži­vo­ti­nje, pro­sto­ri­ja i opre­me u objek­ti­ma  u ko­ji­ma se dr­že, uz­ga­ja­ju i sta­vlja­ju u pro­met ži­vo­ti­nje u pro­iz­vod­ne svr­he, na­či­nu dr­ža­nja, uz­ga­ja­nja i pro­me­ta po­je­di­nih vr­sta i ka­te­go­ri­ja ži­vo­ti­nja, kao i sa­dr­ži­ni i na­či­nu vo­đe­nja evi­den­ci­je o ži­vo­ti­nja­ma. (Pra­vil­nik ob­ja­vljen u “Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS” broj 6/10).

Čla­nom 14.ovog pra­vil­ni­ka je de­fi­ni­sa­no ka­kvi tre­ba da bu­du po­do­vi bok­so­va u ko­ji­ma se dr­že svi­nje, ka­kva tre­ba da pro­stor i pre­gra­de. Čla­nom 17. je de­fi­ni­sa­no da sva­kom za­lu­če­nom pra­se­tu ili to­vlje­ni­ku mo­ra da se obez­be­di naj­ma­nja po­vr­ši­na po­da u od­no­su na te­le­snu ma­su i to:
– 0,15 m² za ži­vo­ti­nju ko­ja ima ma­nje od 10 kg ži­ve va­ge;
– 0,20 m² za ži­vo­ti­nju  od 10kg do 20 kg ži­ve va­ge;
– 0,30 m² za ži­vo­ti­nju  od 20 kg do 30 kg ži­ve va­ge;
– 0,40 m² za ži­vo­ti­nju  od 30kg do 50 kg ži­ve va­ge;
– 0,55 m² za ži­vo­ti­nju  od 50 kg do 85 kg ži­ve va­ge;
– 0,65 m² za ži­vo­ti­nju  od 85 kg do 110 kg ži­ve va­ge;
– 1,00 m² za ži­vo­ti­nju  ko­ja ima vi­še od 110 kg ži­ve va­ge;
Naj­ma­nja  po­vr­ši­na po­da ko­ja mo­ra da se obez­be­di za sva­ku su­pra­snu na­zi­mi­cu iz­no­si 1,64 m², a za sva­ku kr­ma­ču 2,25 m².

Tema na poljoinfo forumu: