Lisna vaš jagode (Chaetosiphon fragaefolii). To je štetočina koja napada mlado lišće kao i peteljke koje su prekrivene mednom rosom. Veoma je nepoželjna jer prenosi veliki broj virusa jagode (SYEV, SCV, SMV ).

Ovaj insekt napada samo jagode i to kultivisane, pitome sorte.  Jagodina vaš uglavnom napada mlade izdanke i nalazi se u kruni, blizu vene sa donje strane lista. Ovaj štetni insekt ima veći broj generacija tokom jedne godine.

U pitanju je insekt koji je globalno raširen, pa tako da postoje varijacije u izgledu. Tek 1987 godine je precizno definisano koje su podvrste prisutne u Americi.

Izgled

Postoje dva oblika ove vaši : odrasli beskrilni oblik i oni koji imaju krila tzv krilati oblici.

Odrasli oblici, koji su beskrilni, su blijedozelene do žutozelene boje. Zbog toga je nazivaju još belom ili zelenom jagodinom vaši. Insekt ima crvene oči a na leđima crnosmeđu pegu. Oblik im je izduženo ovalan. Na glavi imaju prilično velike antene.

Lisna vaš jagode

slika sa researchgate.net

Dugački su oko 0,9 – 1,3 mm. Čitavo telo im je prekriveno kratkim dlakama a to je i glavna karakteristika odraslih jedinki i larvi. Zapravo po tome se razlikuje ova vaš od ostalih koje napadaju jagode. Antene koje se nalaze na glavi su 0,9 – 1,1 puta duže nego telo. Cjevčice na zatku su duguljaste, tanke i vrlo blijede. Nogice ove štetočine su svetlozelene i skoro providne.

Krilati oblici su srednje veličine 1,3 – 1,8 mm. Imaju bledo – zelenkasti abdomen sa braon tačkom na leđima. Glava je kod ovog tipa vaši tamnije boje.

Larve su male i u proseku su dugačke 0,8 – 1,1 mm. Morfološki su dosta slične odraslim jedinkama. Boja im varira od svetlo – zelene do bledo – žute.

Lisna vaš jagode ima jaja su belo žućkaste boje kad se polegu, a već par sati kasnije postaju sjajna i crna.
Životni ciklus

Beskrilne, živorođene ženke prezimljavaju na jagodama. Broj ovih vaši progresivno raste od proleća pa nadalje.

Jedan manji deo krilatih oblika se javlja u periodu april – jun i napada susedne useve. Seksualni oblici su veoma retki pa se štetočina uglavnom razmnožava partenogenetski u zimskom periodu ako temperature ostanu iznad 4,5 °C.

Tokom godine na obim razmnožavanja utiče intenzitet ishrane kao i temperatura vazduha.

Mere zaštite

Tipični simptomi oštećenja su uvijeni listovi, žućkaste tačke i lepljiva medljika koju izlučuje ova vrsta lisne vaši. Crna plesan može da se razvije na listovima jagode koji imaju medljike. Tako utiče na fotosintezu i smanjuje prinose biljke. Obim štete koje može da napravi lisna vaš jagode zavisi od sorte jagoda, jer su neke sorte otpornije.

strawberry aphid

pošuteli listovi usled delovanja virusa – foto Andrew Jamieson

Dodatni problem predstavljaju virusi, od kojih se zna da su 3 prisutna u Evropi. Globalnim kretanjima robe se može očekivati pojava još nekih vrsta virusa jagode koji su prisutni u Kini i Južnoj Americi.

Jedna od značajnijih mera zaštite protiv ovog insekta može da bude gajenje prototipova jagode koji su otporni na ovu štetočinu. Takođe je potrebno raditi na praćenju situacije tokom početka sezone da bi se kolonije na jagodnjaku na vreme primetile.

Od bioloških metoda zaštite se preporučuje sadnja otpornijih sorti jagoda. Takođe se aktivno proučava koji se insekti hrane ovim biljnim vašima i primećeni su dobri rezultati kada je u jagodnjaku veća količina gusenica od Chrysoperla carnea.

Za korišćenje bilo kakvih insekticida kojima ćete tretirati jagodnjak i suzbiti ovu opasnu štetočinu, potrebno je posavetovati se sa stručnim licem.